Tải Game

qr

Sự kiện Hái Quả Huy Hoàng

Thời gian diễn ra sự kiện: 21h30 hàng ngày.

Quả Huy Hoàng thấp:
- Cấp 89 trở xuống có thể hái.
- Cấp sử dụng: 50 đến 89.
- Mỗi ngày có thể sử dụng tối đa 5 quả.

Quả Huy Hoàng trung:
- Cấp 90 đến 119 có thể hái.
- Cấp sử dụng: 90 đến 119.
- Mỗi ngày có thể sử dụng tối đa 5 quả.

Quả Huy Hoàng Cao:
- Cấp 120 trở lên có thể hái.
- Cấp sử dụng: 120 trở lên.
- Mỗi ngày có thể sử dụng tối đa 5 quả.

Quả Hoàng Kim:
- Cấp 120 trở lên có thể hái.
- Cấp sử dụng: 120 trở lên.
- Mỗi ngày có thể sử dụng 1 quả.

Bản đồ xuất hiện:
- Quả Huy Hoàng thấp xuất hiện tại bản đồ Thục Cương Sơn và Điểm Thương Sơn.
- Quả Huy Hoàng trung xuất hiện tại bản đồ Sa Mạc sơn động tầng 1.
- Quả Huy Hoàng cao xuất hiện tại bản đồ Mạc Cao Quật.
- Quả Hoàng Kim xuất hiện tại bản đồ Mạc Cao Quật.

Trang chủDownloadTài khoảnHỗ Trợ